เยี่ยมคารวะ
Mr.Raoul Van Heuverzwyn, Belgium consul และ Mr. Belil Djalila มาเยี่ยมคารวะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540

Director of Member Relations Urban Land Institute, Washington D.C. มาเยี่ยมคารวะ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ศาสตราจารย์ ชูเกียรติ ประมูลผล คณบดี คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยง และอุตสาหกรรมบริการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2540

P.D. Van der Ven, Coorinator International Affairs Institute of Higher European Studies, HEBO, Haagse Hogeschool University of Professional Education, Netherlands มาเยี่ยมคารวะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร. โสมอุษา นาคะสิงห์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2540

ฯพณฯ ฉัตรชัย เอียสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทบวงมหาวิทยาลัย และคณะ มาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัย และเยี่ยมคารวะ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2540

Mr. Haward Hamilton, ESi USA Inc. มาเยี่ยมคารวะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2540

Prof. Dr. Orlando S. Madrigal, Department of Computer Science, California State University, California, USA. มาเยี่ยมคารวะ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปรึกษาหารือ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบัน โดยมี ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ชวชาติ เตพละกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2540

Prof. Dr. Paul Lagasse, Head of the Department of Information Technology, University of Gent, Belguim มาเยี่ยม คารวะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัย โดยมี ภราดา ประทีป ม.โกมลมาศ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540

คณะเยาวชน โครงการเรือ เยาวชนเอเซียอาคเนย์ จำนวน 70 คน มาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร. วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ สรณะ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ พัฒนา เจริญวัฒนะมงคล รองผู้อำนวยการ ศูนย์กิจกรรม และกีฬา และอาจารย์ สุรพงษ์ พจนายน อาจารย์ประจำศูนย์ กิจกรรมและกีฬา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2540

คณะอาจารย์ และซิสเตอร์ จากประเทศ ฟิลิปปินส์ จำนวน 21 คน มาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2540


Webmaster Address: itrssm@au.ac.th
@Copyright 1997,Intranet Center Tel.3004543 ext.1315, 3004886
Assumption University , Ramkamhaeng 24, Bangkok 10240 Thailand